Zakat / Aumône

La Zakat l’Aumône obligatoire en Islam, zakat al fitr, zakat al mal, comment calculer la zakat, a qui donner la zakat, zakat al maal, al zakat, zakat al mal calcul